Saturday, February 14, 2009

REFLEKSI PERANAN, TUGAS & SIKAP GURU PENDIDIKAN ISLAM

Falsafah Pendidikan Negara
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah
memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,
rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada
Tuhan. Usaha ini adalah untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan dari segi memberi sumbang terhadap
keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

Falsafah Pendidikan Islam
Pendidikan Islam adalah suatu usaha berterusan untuk menyampaikan
ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan al-Qur'an dan al-
Sunnah bagi membentuk sikap, kemahiran, keperibadian dan pandangan
hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk
membangunkan diri, masyarakat, alam sekitar dan negara ke arah
mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan di akhirat

Pedagogi

Pedagogi adalah ilmu yang berkaitan dengan pengajaran dan
pembelajaran di bilik darjah, seperti pendekatan, kaedah, teknik dan
strategi pengajaran-pembelajaran, organisasi sekolah dan pengurusan
bilik darjah, kurikulum dan sukatan pelajaran, pengujian dan
penilaian, pemulihan dan pengayaan.

Peranan Guru Agama Terhadap Murid

1. Menyedari bahawa mereka bagai role model
2. Menanamkan perasaan cinta dan taat kepada Allah
3. Mendedahkan dan memahamkan murid kepada pelbagai bentuk ibadah wajib, kelebihan, ancaman, cara melaksanakan serta kaitan dengan kehidupan di dunia dan akhirat
4. Memotivasikan murid untuk melaksanakan amalan agama dalam
kehidupan seharian

Peranan Guru Agama Dalam Pengajaran & Pembelajaran (P & P)

1. Guru bukan sekadar pengajar tetapi dia juga pendidik

2. Guru perlu menguasai dasar pendidikan dan cara-cara
mengajar yang berkesan

3. Mementingkan konsep di dalam pengajaran

4. Sentiasa mengunakan pendekatan motivasi

5. Mengusai pengurusan bilik darjah

Peranan Guru Menanamkan Kecintaan terhadap Agama

Wan Bakar Wan Dagang (1991)

1. Menanamkan asas agama yang kukuh

2. Menanam minit beragama dan sensitif kepadanya

3. Menggerak dan menaikkan emosi murid supaya cintakan
agama

4. Membasmi kejahilan beragama berasaskan pendidikan
Islam

5. Melahirkan Jailul Qur'an di kalangan murid

6. Meningkatkan cara hidup Islam dikalangan murid

7. Mewujudkan nafsu mutmainnah dikalangan murid

8. Mewujudkan ciri-ciri tamadun Islam di sekolah dan
luar sekolah

9. Membanteras kemungkaran dan kesesatan dikalangan
dengan cara yang baik

10. Membentuk iklim sekolah dengan nilai agama

Keterampilan yang perlu dimilikki oleh Guru Agama

1. Lebih berdidikasi

2. Cemerlang melaksanakan tugas

3. Membantu murid untuk menjadi seorang muslim yang
berakhlak, berilmu, beriman, beramal dan bertaqwa

4. Memahami falsafah, matlamat dan hasrat pendidikan
Islam

5. Meningkatkan ilmu yang sedia ada

6. Pendekatan pengajaran yang boleh menimbulkan minat
pelajar

7. Menguatkan ukhuwwah dan gerakan sesama guru
pendidikan Islam

8. Kepimpinan dan sahsiah yang mempunyai pemikiran yang
mantap, rasional, bijaksana dan matlamat yang jelas

9. Menjadi seorang murabbi, muaddib, dai'e dan qaid

Peranan Guru dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

Syed Lutfi (1994)

1. Guru adalah agen perubahan dalam mencapai matlamat
pendidikan

2. Guru berperanan sebagai pengajar, pendidik dalam
membentuk sikap, nilai dan akhlak

3. Sentiasa memikirkan cara-cara memperbaiki kualiti
pendidikan

4. Memperbanyakkan latihan, tunjuk ajar, kelas tambahan
dan sebagainya untuk memastikan murid dapat menguasai ilmu

5. Sentiasa melengkap dan mempertingkatkan ilmunya

6. Sentiasa inovatif dalam menyampaikan pengajarannya

7. Menampilkan karisma kepimpinannya

8. Bijak memberi pertimbangan kepada kepelbagaian sikap
murid

9. Bertindak sebagai pemberi galakan dan bimbingan

10. Malaksanakan amanah pendidikan dengan penuh
berkualiti

Tanggungjawab Guru Terhadap Ibu Bapa

1. Menghormati tanggungjawab utama ibu bapa terhadap anak- anak
mereka dan berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang
erat anatara intitusi pendidikan dengan rumah tangga
2. Menganggap semua maklumat yang diberi oleh ibu bapa
tentang keadaan rumah tangga atau anak mereka sebagai sulit
dan tidak akan membocorkannya kepada sesiapa kecuali kepada
merka yang berhak mengetahuinya
3. Memberi maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak- anak
mereka dan menggunakan maklumat yang diterima daripada ibu bapa
secara teliti dan bijaksana
4. Mengelakan diri daripada menggunakan atau dipengaruhi oleh
kedudukan sosial dan ekonomi ibu bapa murid
5. Mengelakkan diri daripada mengelurkan kata-kata atau
melakukan sesuatu yang boleh menjejaskan kepercayaan pelajar terhadap
ibu bapa atau penjaga mereka

Tanggungjawab Terhadap Masyarakat & Negara
1. Mengelakkan diri daripada menyebarkan sesuatu ajaran
yang boleh merosakkan kepentingan murid, masyarakat, negara ataupun
yang bertentangan dengan rukun negara

2. Memupuk dalam diri setiap murid sikap dan nilai yang
boleh membantu dan membimbing mereka untuk menjadi warganegara yang
taat setia, bertanggungjawab dan berguna serta menghormati adanya
perbezaan kebudayaan, keturunan dan agama

3. Menghormati masyarakat tempat beliau berkhidmat dan
memenuhi segala tanggungjawab sebagai seorang warga negara dan
sentiasa sanggup mengambil bahagian dalam sebarang kegiatan masyarakat

4. Menggalakkan kerjasama dan persefahaman di antara
guru dengan ibu bapa dan institusi pendidikan dengan masyarakat

5. Memberi sumbangan cergas untuk meninggikan kehidupan
moral, kebudayaan dan kecendikiawan masyarakat

6. Berpegang kepada tingkah laku sopan yang diterima
oleh masyarakat dan menjalani kehidupan seharian dengan baik

Tanggungjawab Terhadap Rakan Sejawat & Profesion Perguruan
1. Mengelakkan diri daripada membuat sebarang kenyataan
atau ulasan yang boleh mencemarkan nama baik seorang guru di hadapan
murid atau ibu bapa, atau berbuat sesuatu yang boleh menjatuhkan
maruah seorang guru
2. Tidak melibatkan diri dengan kegiatan yang boleh
menjejaskan kecekapannya sebagai guru
3. Berusaha bersungguh-sungguh dalam menunaikan
tanggungjawab dengan rajin dan mengekalkannya sejajar dengan kemajuan
ikhtisas dan sosial
4. Sentiasa bersedia membantu rakan sejawat terutamanya
mereka yang baru dalam profesion perguruan
5. Sentiasa mengawal diri supaya tidak mencemarkan nama
baik profesion perguruan
6. Menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru


Sifat-Sifat Guru Pendidikan Islam

Abdul Halim Muhammadi (1991)
1. Sifat zuhud (mendidik kerana mencari keredhaan Allah
S.W.T)
2. Kebersihan diri luaran dan dalaman
3. Menjaga kehebatan dan kehormatan diri
4. Sebagai bapa atau ibu dalam menghadapi muridnya
5. Memahami tabiat muridnya

Sifat-Sifat Guru Pendidikan Islam

Abdullah Ishak (1989)
1. Memilikki ilmu dan kaedah pengajaran
2. Ketokohan dan kperibadian guru
3. Memberi ilmu kerana Allah
4. Kebijaksanaan dan kematangan
5. BErsifat kasih sayang
6. Perwatakkan guru

Sifat-Sifat Guru Pendidikan Islam

Abdullah Nasih Ulwan (1981)
1. Ikhlas
2. Bertaqwa
3. Berilmu pengetahuan
4. Pemaaf
5. Bertanggungjawab

Sifat-Sifat Guru yang Disukai Murid

Atan Long (1993)
1. Mempunyai emosi yang stabil dan mental yang sihat
2. Mempunyai badan yang sihat dan sahsiah yang dinamik
3. Mempunyai kecerdasan otak yang lebih tinggi dari
kebanyakkan orang
4. Mempunyai sifat yang kreatif, imiginasi dan ikhtiar
5. Mempunyai suara dan tingkah laku yang beradab
6. Bertata tertib, bertimbang rasa, mempunyai simpati
dan bijaksana dalam menghadapi masalah
7. Sabar
8. Jujur
9. Tegas
10. Menepati masa dan berkebolehan mengurus
11. Mempunyai sikap yang positif dan menggalakkan
12. Memberi bimbingan yang demokratik
13. Menjaga status ikhtisas perguruan

Sifat Guru Yang Tidak Baik
1. Garang, membebel, tidak pernah senyum, suka memerli
dan mudah hilang sabar
2. Tidak membantu kerja-kerja di sekolah, tidak
menerangkan pelajaran dan tugasan secara jelas serta bekerja tanpa
perancangan
3. Berat sebelah, pilih kasih dan menyukai pelajar
tertentu
4. Besar diri, sombong. Angkuh, susah menerima
pandangan dan tidak menyedari muridnya keluar kelas
5. Tiada pendirian, keras kepala, tidak bertimbang
rasa, terlalu tegas dan membuat huru hara
6. Tidak adil dalam peperiksaan dan pemberian markah
ujian dan peperiksaan
7. Tidak memberikan perhatian terhadap perasaan murid,
memalukan murid di hadapan teman sekelas dan memanjangkan masa
pembelajaran
8. Tidak berminat untuk mengenali murid dan latar
belakang mereka
9. Pemberian tugasan dan kerja rumah tanpa sewajarnya

Ust Samsuddin : Guru di awal gurulah di akhir

No comments:

Post a Comment